Gerechtelijk deskundige

 

Was het vroeger zo dat tijdens een strafzaak een getuige-deskundige op ad hoc basis werd aangesteld, nu bestaat er

een register van gerechtelijk deskundigen, het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) dat de kwaliteit

van de gerechtelijk deskundigen garandeert.

Deskundigen worden pas in het NRGD register opgenomen als zij een aantoonbaar hoog niveau van kennis bezitten en

een ruime ervaring hebben in het werk als gerechtelijk deskundige. Ook na registratie moet de deskundige elke vier

jaar zijn proficiency opnieuw bevestigen. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de deskundige geborgd.

 

FARE consultants doet geen specifiek forensisch onderzoek zoals schotrestanalyse, ballistisch onderzoek of

vergelijkend kogel- of hulsonderzoek. Dat soort onderzoeken valt onder vakgebied 006.1, “Forensisch wapen- en

munitieonderzoek”. FARE consultants levert vooral expertise op het vakgebied  006.2 “Toetsing aan de Wet wapens en

munitie”.

 

Dit vakgebied is breder dan de naam doet vermoeden en behelst alles wat wapentechniek, wapengebruik en

wapenwetgeving betreft, in het bijzonder die situaties waarbij deze gebieden aan elkaar raken, zoals

-          Het determineren van de leeftijd en technische eigenschappen van een vuurwapen om na te gaan of het valt onder

 de vrijstelling van artikel 18 RWM

-          Het analyseren van de eigenschappen van wapens en munitie teneinde deze in een categorie in te kunnen delen

-          Het analyseren van de wijze waarop een wapen gebruikt is, gebruikt kan worden of onbruikbaar is gemaakt

-          Het analyseren van Processen Verbaal, voor wat betreft technische en wapenwet aspecten

-          Het schouwen van luchtdrukwapens en andere voorwerpen aan de hand van het “sprekende gelijkenis” criterium

 dat gehanteerd wordt bij artikel 3 van de RWM

-          Het onderzoeken van wapens of munitie op gebreken of modificaties

-          Het determineren van wapens in de context van wetgeving in andere landen en de EU

 

Deze werkzaamheden behelzen niet alleen het strafrecht maar, vanwege het bijzondere karakter van de Wet Wapens

en munitie, ook het bestuurs- en eventueel civiel recht.

 

De oprichter van FARE consultants, ing. J. (Jaś) van Driel, kan als één van de weinigen in Nederland bogen op dertig jaar

ervaring in het werk als gerechtelijk deskundige. Zijn registratie in het NRGD betekent dat hij reeds in een zeer vroeg

stadium van het gerechtelijk onderzoek ingeschakeld kan worden. Daarnaast garandeert deze inschrijving zijn kwaliteit,

onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Om deze reden kan hij als deskundige ingeschakeld worden door allen die

betrokken zijn bij het gerechtelijk onderzoek: De Rechter Commissaris, de Officier van Justitie, de Politie en de advocaat.

 

Ing. J. van Driel is ingeschreven in het NRGD onder nummer NRGD.1106.222